Slovník

Výkladový slovník (glosář) controllingu vznikl v rámci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“. Každý týden Vám budeme přinášet jednotlivé pojmy a jejich výklad českém a anglickém jazyce.
s
slovník
19.3.2020
Řízení peněžních prostředků Pojem řízení peněžních prostředků je spojen s širokou oblastí podnikových financí a zahrnuje inkasování peněžních prostředků, nakládání s nimi a jejich použití. Představuje posouzení tržní likvidity, peněžních toků a investičních příležitostí. Řízení peněžních prostředk...
s
slovník
19.3.2020
Likvidita je schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům (de facto jde o okamžitou solventnost; solventnost je však posuzována z dlouhodobého hlediska). Likviditou se také rozumí poměr, v jakém jsou aktiva držena ve formě peněžních prostředků nebo jim podobných aktiv. Vyjadřuje se některou mo...
s
slovník
22.11.2019
Rozpočet je kvantitativní výkaz na stanovené časové období, který zahrnuje plánované výnosy, náklady, aktiva, závazky a peněžní toky. Může být stanoven pro celý podnik nebo pro rozpočtové středisko, což je část podniku, která je samostatně řízena a pro kterou je sestavován rozpočet. Rozpočet podpo...
s
slovník
22.11.2019
Účetnictví je někdy považováno za jazyk financí. Potom můžeme finanční reporting prohlásit za nástroj komunikace finančních informací, které mohou být podkladem k investičním, úvěrovým dalším podnikatelským rozhodnutím. Tato komunikace zahrnuje prezentaci finančních výkazů, což jsou souhrnné výstupy...
s
slovník
30.9.2019
Analýza citlivosti Analýza citlivosti je procedura modelování a stanovení rizika, ve kterém se provádějí změny podstatných proměnných za účelem stanovení efektů těchto změn na plánovaný výsledek. Zvýšená pozornost je pochopitelně věnována nejvýznamnějším proměnným. Výstup CVP (Cost – Volume – Prof...
s
slovník
19.2.2019
Durace je významný ukazatel, který se používá při řízení úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za kterou investor získá veškeré budoucí příjmy z dluhopisu. Je konstruován jako vážený průměr jednotlivých období, kde vahami jsou současné hodnoty budoucích příjmů příslušných jednotlivým obdobím...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám